SÜREKLİ BİLGİLENDİRME FORMU

TARİHİ : 01.07.2019 - 31.12.2019

ORTAKLIK YAPISI

           
Ortağın Adı / Soyadı Sorumlu Ortak Olup / Olmadığı Pay Tutarı (TL) Pay
Oranı (%)
Pay Tutarı (TL) Pay
Oranı (%)
Mitat BÜYÜKFİDAN Sorumlu Ortak 430.000,00 43    
Metin BÜYÜKFİDAN Sorumlu Ortak 490.000,00 49    
Ahmet ŞİŞMANLAR Ortak 20.000,00 2    
Onur BÜYÜKFİDAN Ortak 60.000,00 6    
  TOPLAM 1.00.000,00 100    

 

           
Yönetim Kurulu Üyeleri 
   
Adı Soyadı Görevi
Mitat BÜYÜKFİDAN Yönetim Kurulu Başkanı
Metin BÜYÜKFİDAN Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet ŞİŞMANLAR Yönetim Kurulu Üyesi
BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Denetçi

 

Değerleme Kadrosu (Sorumlu Değerleme Uzmanı ve Değerleme Uzmanı)
   
Adı Soyadı Lisans Belgesi Tarih / No Değerleme Kadrosuna Alındığı Tarih
Mitat BÜYÜKFİDAN 02.01.2006 400293 25.04.2006
Metin BÜYÜKFİDAN 06.11.2009 401191 25.04.2006
Ahmet ŞİŞMANLAR 22.09.2010 401478 27.02.2012
Onur BÜYÜKFİDAN 03.03.2014 402567 06.10.2010
İsmail ARSLAN 15.02.2016 405268 03.06.2011
Kenan YILDIZ 17.02.2016 405404 14.02.2012
Halil ARSLAN 21.07.2017 407120 01.07.2015
Ufuk GÖZEN 22.07.2019 904420 28.03.2015
       
       
       

 

Merkez ve Şubelerin İletişim Bilgileri 
Merkez veya/Şube  İl  İlçe Adres  Telefon İrtibat Kişisinin Adı Soyadı 
Merkez Ankara Çankaya Nasuh Akar Mah. Süleyman Hacı Abdullahoğlu Cad. No:11/1 312 284 2848 Mitat BÜYÜKFİDAN Metin BÜYÜKFİDAN                          


Sermaye Piyasası Mevzuatı Uyarınca Hazırlanan Değerleme Raporlarının Listesi (1)
  Müşteri (Adı Soyadı/Unvanı) Rapor Konusu (2) Rapor No  Değerleme Uzmanı (3) Sorumlu Değerleme Uzmanı (4) Değerleme
 Yapılan Gayrimenkulün
 Türü (Tarla, Arsa, Bina, İşyeri, AVM, Proje veya Gayrimenkule Dayalı Hak
 ve Faydalar veya Diğer )
Değerlenen Gayrimenkulün Bulunduğu İl/İlçe Gayrimenkulün Değeri (TL) (5) Değerleme Ücreti (KDV Dahil Fatura Bedeli )
1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
              TOPLAM    

1)Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul, gayrimenkul projesi veya bir gayrimenkule dayalı hak ve faydalar için değerleme raporu hazırlanması sözkonusu olabilecek işlemlere ilişkin örnekler aşağıda belirtilmektedir:
a) III-48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin  “Değerleme gerektiren işlemler” başlıklı 34’üncü maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
b) III-52.3 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin “Değerleme gerektiren işlemler” başlıklı 28’inci maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
c) II-17.1  sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler" başlıklı 9'uncu ve "Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında hazırlanan raporlar,
ç) II-23.1 sayılı “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”’nin 5’inci maddesinde sayılan işlemler kapsamında hazırlanan raporlar,
d) Özel durum açıklamalarına konu olan raporlar,
e) Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki ihraççılar ve sermaye piyasası kurumları tarafından kamuya açıklanan ve/veya Kurul'a iletilen finansal raporların hangi kaleminde gösteriliyor olursa olsun gayrimenkul, gayrimenkul projesi, bir gayrimenkule dayalı hak ve faydalar gibi konularda hazırlananlar ile varlıkların değer düşüklüğünün ve/veya karşılık ayrılmasına gerek olup olmadığının tespiti vb. amaçlarla hazırlanan değerleme raporları,
f) Kurul düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının ihracı ve/veya kamuyu aydınlatma belgelerinin onayı amacıyla Kurul'a yapılan başvurularda sunulan değerleme raporları.
2) Yukarıdaki maddedeki gayrimenkul değerleme raporu hazırlanması gerekli durumlar örnek olarak sunulmuştur. Sermaye piyasası kurumları, sermaye piyasası aracı ihraççıları, halka açık ortaklıklar için hazırlanan gayrimenkul değerleme raporlarının esas olarak, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmış oldukları kabul edilmelidir. Bu kapsamda, müşteri ile yapılan sözleşmede, talep edilen değerlemenin konusu ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında bir iş olup/olmadığı açık olarak belirtilmelidir. Herhangi bir tereddüt halinde ilgili değerleme raporunun kapsamı ile ilgili olarak müşteri şirketten gerekli açıklama alınmalıdır. Kredi teminatına konu olan gayrimenkullere ilişkin olarak bankalar tarafından yaptırılan değerleme işlemleri sermaye piyasası mevzuatı kapsamına girmemektedir. Bu açıklamalar çerçevesinde, Raporun konusu 1 nolu açıklamada yer alan konulardan hangisine giriyorsa açık bir şekilde yazılması gerekmektedir.
3) Raporu hazırlayan değerleme uzmanının adı soyadı yazılacaktır, raporun hazırlanmasına yardımcı olan diğer personele yer verilmeyecektir.
4) Raporu hazırlayan sorumlu değerleme uzmanının adı soyadı yazılacaktır.
5) Hazırlanan gayrimenkul değerleme raporu sonucunda bulunan değer belirtilecektir.